Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

r3xio
07:36
3745 7226 500
Reposted frompunisher punisher viasternihans sternihans
r3xio
07:17
Czasem warto wyłączyć i myślenie i światło. I rachunek mniejszy i człowiek odpocznie.
— przeczytane.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
r3xio
07:13
6260 5c18
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
r3xio
07:09
0911 c320
Reposted frombyheart byheart viairmelin irmelin

March 23 2019

r3xio
21:30
Reposted fromtgs tgs viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
r3xio
21:18
4231 a319 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaking-love making-love
r3xio
21:16
Reposted frompffft pffft viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
r3xio
21:12
0519 c945 500
Reposted fromfungi fungi viaambassadorofdumb ambassadorofdumb

March 21 2019

r3xio
23:02
9563 20a9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaensomme ensomme
r3xio
22:59
1292 594f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaensomme ensomme
r3xio
22:59
1289 7311 500
Reposted fromsoftboi softboi viaensomme ensomme
r3xio
22:59
Suchy był dla niej za brzydki, ale jak go ktoś pytał, jak wyrwał taką sztukę, to odpowiadał, że im częściej laska się śmieje, tym częściej zamyka oczy.
— Piotr C. - #to o nas
Reposted fromresort resort viaensomme ensomme
r3xio
22:58
1283 654d 500
Reposted fromsoftboi softboi viaensomme ensomme
r3xio
22:58
1281 5351 500
Reposted fromsoftboi softboi viaensomme ensomme
r3xio
22:57
0409 11c8 500
Reposted fromsoftboi softboi viaensomme ensomme
r3xio
22:56
2076 5de0 500
Reposted fromsoftboi softboi viaensomme ensomme
r3xio
22:55
3191 5eb6
Reposted fromsoftboi softboi viaensomme ensomme
r3xio
22:54
2998 4eaa
Reposted fromsoftboi softboi viaensomme ensomme
r3xio
22:54
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaensomme ensomme
r3xio
22:51
3265 0353 500
Reposted fromsoftboi softboi viaensomme ensomme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl