Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

r3xio
20:44
1980 7087 500
Reposted fromexistential existential viaphin phin
r3xio
20:44
2781 13f3 500
Reposted fromwyczes wyczes viairmelin irmelin
r3xio
19:56
Reposted fromFlau Flau viakjuik kjuik
r3xio
19:55
Reposted fromFlau Flau viaQdeu Qdeu
r3xio
19:51
1678 0e4a
Reposted fromxawery xawery viagreywolf greywolf
r3xio
19:50
1669 5db4 500
Reposted fromnutt nutt viagreywolf greywolf
r3xio
19:49
1043 6ffc 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaQdeu Qdeu
r3xio
19:37
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viagreywolf greywolf
r3xio
19:29
2179 fe23 500
Chilling out on a big, purple bed.
Reposted frompittmanpjil pittmanpjil viaPaiMei PaiMei
r3xio
19:27
2327 b12d 500
Reposted fromkicikitka kicikitka viapsychedelix psychedelix
r3xio
19:22
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety).
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viagreywolf greywolf
r3xio
19:18
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viagreywolf greywolf
r3xio
19:16
5749 02a8 500
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine viaQdeu Qdeu
r3xio
19:16
5147 ab59
Reposted fromfungi fungi viaQdeu Qdeu
r3xio
19:13
1757 6003 500
Reposted fromzciach zciach viaQdeu Qdeu

August 15 2019

r3xio
14:04
8705 c07c 500
Reposted frompapaj papaj viagreywolf greywolf
r3xio
14:04
0190 530f 500
Reposted fromTamahl Tamahl viagreywolf greywolf
r3xio
12:39
0388 ad19 500
Reposted fromoll oll viabzdura bzdura

August 13 2019

r3xio
21:51
4044 e1fe
Reposted fromnazarena nazarena vialukan lukan
r3xio
21:45


Grim Weeper
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl